Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów

Mediacja to (zwykle nazbyt długo) odkładana rozmowa na bardzo ważny dla stron temat.

Dlatego często to dialog ostatniej szansy, którego gospodarzem jest neutralna i bezstronna (ale życzliwa) osoba, czyli właśnie mediator.

 

Co ważne, nie chodzi w niej o to żeby ustalić winnych, tylko wypracować konstruktywne rozwiązania na przyszłość. 

Szybciej
niż w sądzie

Z zachowaniem
poufności

Taniej

W bezpiecznej
przestrzeni

Dla biznesu

Mediacja może być określona jako proces „zarządzania negocjacjami” w sytuacjach spornych, a mediator jest profesjonalnym menedżerem tych negocjacji.

 

 

Dzięki niej prowadzenie biznesu jest bardziej przewidywalne. Mediacja jest wielokrotnie szybsza od sprawy sądowej (klika tygodni, w porównaniu do kilku lat!), więc obie strony oszczędzają nie tylko czas, ale i pieniądze! Zakończona sukcesem uchyla ryzyko dalszych sporów sądowych.

 

W sądzie czeka się na rozstrzygnięcie, które zależne jest od wielu czynników zewnętrznych. W mediacji zaś strony aktywnie poszukują rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu. Wynik mediacji zależy wyłącznie od ich woli i decyzji (pomijając oczywiście kwestię powszechnie obowiązujących przepisów).

Nie można zapomnieć o tym, że mediacja jest prawdopodobnie jedyną metodą rozwiązywania konfliktów, która umożliwia ocalenie relacji biznesowych i daje szansę na dalszą współpracę!

Zasady mediacji

Dobrowolność

Bezstronność

Neutralność

Poufność

Z prawnego punktu widzenia

Mediacja w sprawach cywilnych regulowana jest przepisami art. 10, 183.1 – 1831.5 oraz 202.1 kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Prowadzi się ją w oparciu o umowę  (zamiast lub przed postępowaniem sądowym) albo na mocy postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji (w trakcie postępowania sądowego).

 

 

Wszczęcie mediacji zawiesza bieg terminu przedawnienia, czyli w jej trakcie czas ten nie płynie. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy pisemna ugoda, którą sąd na wniosek którejkolwiek ze stron zatwierdza.

 

Taka ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Kim jest mediator?

Mediator to osoba zaufania publicznego, która pełni ważną społecznie rolę w obrocie prawnym. 

 

W swojej misji mediator musi kierować się zasadami neutralności i życzliwości, a jego nadrzędnym celem jest pomoc w osiągnięciu przez skłócone strony satysfakcjonującego je porozumienia. 

 

Mediator podobnie jak notariusz, ma w swój zawód wpisany obowiązek bezstronności. przeciwieństwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta – zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron. 

 

Dlatego też ważne jest, aby wzbudzał on u stron pełne zaufanie i zapewniał poczucie bezpieczeństwa. 

 

Dodatkowym atutem mediatora jest dobra znajomość prawa –  powinien on bowiem nie tylko czuwać nad samym przebiegiem mediacji, ale też nad prawidłowością jej formalno-prawnej strony i wykonalnością podpisanej ugody. 

Nawiążmy kontakt

Jeśli szukasz mediatora, który skutecznie i z pełną dyskrecją pomoże Ci rozwiązać konflikt, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i do kontaktu.

 

 

Przed podjęciem mediacji, możliwa jest 15 minutowa, bezpłatna konsultacja  telefoniczna.