mediator sądowy gdynia

Aktualności

Zapraszamy na nasz profil FB oraz blog mediacyjny, gdzie informujemy o wszystkich nowościach ze świata mediacji, a także dzielimy się z Państwem naszą wiedzą.

facebooklinkedin

Mediacja

Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której profesjonalny mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Mediację w sprawach cywilnych i gospodarczych regulują przepisy art. 1831 – 18315 kodeksu postępowania cywilnego. Mediację prowadzi się w oparciu o umowę o mediację albo na mocy postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda, która zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem – może stać się ona tytułem wykonawczym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz medycznych.

Zasady naczelne mediacji to:
DOBROWOLNOŚĆ
Strony dobrowolnie przystępują mediacji i mogą wycofać się na każdym etapie postępowania. Uczestnictwo w mediacji nie oznacza także obowiązku podpisywania ugody.

POUFNOŚĆ
Wszystko, co jest przedmiotem mediacji, jak również oświadczenia i deklaracje stron są całkowicie poufne. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a w protokole kończącym mediację nie zamieszcza się informacji o przebiegu mediacji.

BEZSTRONNOŚĆ
Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Profesjonalny mediator, jako strażnik procedury nie reprezentuje żadnej ze stron - zarządza procesem mediacji i umożliwia stronom konstruktywny dialog w atmosferze wzajemnego szacunku.

NEUTRALNOŚĆ
Mediator pozostaje neutralny, co oznacza, że nie powinien mieć żadnego interesu w określonym wyniku mediacji. Może przedstawiać stronom pewne rozwiązania, ale nigdy nie może ich forsować. Decyzja o sposobie zakończenia mediacji zawsze należy do stron.